Skooler LMS – för det digitala klassrummet

MODERNISERA

Startsida för lärare, elever och vårdnadshavare

Startsidan i Skooler är en personlig och stadieanpassad portal, med dynamisk studie- och kursrelaterad information samt direktlänkar till nyckelverktyg i Office 365. På startsidan finns hela verktygslådan med pedagogiska appar, studienotiser och rapporter.

Planera och bedöm utifrån läroplanen

Skoolers pedagogiska verktyg är förankrade i svensk läroplan – förskola, grundskola, gymnasieskola vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskola. Du kan planera det centrala innehållet, bedöma utifrån kunskapskraven, använda skolans egen variant av omdömesblanketten och dokumentera individuella utvecklingsplaner avstämda mot målbeskrivningen. I Skooler Förskola arbetar du istället med mål och pedagogisk dokumentation.

Add-ins i Word, Excel och Powerpoint

För att nå visionen om det digitala klassrummet behövs verktyg för att minska fusk på nätet. Skoolers inlämningsverktyg stödjer plagiatkontroll, t ex mot Urkund, och läraren behöver inte lägga tid på att avslöja plagiat själv. Inlämningar via Urkund känns även tryggt för eleven för att undvika vidare olovlig spridning.

Plagiatkontroll

För att nå visionen om det digitala klassrummet behövs verktyg för att minska fusk på nätet. Skoolers inlämningsverktyg stödjer plagiatkontroll, t ex mot Urkund, och läraren behöver inte lägga tid på att avslöja plagiat själv. Inlämningar via Urkund känns även tryggt för eleven för att undvika vidare olovlig spridning.

ENGAGERA

Microsoft Teams integration

Skoolers unika integration mot Microsoft Teams kombinerar Skoolers pedagogiska verktyg och de samarbetsmöjligheter som erbjuds i Teams. Skoolers planeringar, uppgifter, nulägen osv kan enkelt läggas till som Tabs i alla Teamskanaler. Skooler Bot i Teams aviserar det som händer i Teams, vilket skapar nya sätt för lärare och elever att kommunicera.

Uppgifter och inlämningar

Lärare kan enkelt skapa uppgifter i Skooler och låta eleverna lämna in för bedömning. Under processen kan läraren kommentera och göra annan formativ återkoppling. Uppgifter kan kopplas till planeringar och bifogas med dokument, länkar och multimediaresurser. Skooler använder elevens OneDrive för att skapa, dela, samla in och lämna tillbaka uppgifter i olika Officeformat.

Add-ins i Office 365 och elevapp för iPad

Skooler gör det enkelt att lämna in uppgifter för eleven, med addins direkt i Word, Excel och PowerPoint – på datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Med Skooler slipper lärare att hantera filer som skickas fram och tillbaka – eleven jobbar med sina inlämningar direkt i Office 365.

Vårdnadshavarapp för Android och iOS (iPhone)

Vårdnadshavare får överblick över sina barns studiesituation iSkoolers webbportal eller mobilapp. Där anslås också uppgifter, planeringar och studiematerial så att eleven kan arbeta på distans eller få hjälp i hemmet. Portalen/appen har även meddelanden och aviseringar för att kommunicera med skolan och lärare.

UTVECKLA

Rapportverktyg för skolledare

I Skooler finns kraftfulla rapportverktyg för att sammanställa hur det går för enskilda elever eller i hela klasser och kursgrupper: nulägen, omdömen, bedömningar, frånvaro och IUP. Som skolledare kan du få statistik per skola eller skolenhet.

Omdömen och utvecklingsplaner (IUP)

Lärare behöver kunna sammanfatta studieläget i en kurs och dokumentera utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare, oavsett om det handlar om mellanstadiet eller gymnasiet. Skoolers omdömes- och IUP-verktyg går att anpassa per skola och stadie. Ett ”omdöme” på högstadiet kan exempelvis vara att summera fem enskilda bedömningar eller att betygsvarna i en kurs så att alla berörda blir informerade.

Nulägesöversikter

Ett ”nuläge” i Skooler sammanfattar hela elevens studiesituation i samma vy: status, övergripande omdömen och enskilda bedömningar. Nuläget fungerar som en utgångspunkt vid utvecklingssamtalet eller vid upprättande av en IUP. Nulägen arkiveras tillsammans med IUPer, så att man kan se tillbaka och följa elevens utveckling över tid.

Webbaserad utbildning för lärare och personal

Skooler Academy är en utbildningsportal för Office 365 och Skoolers e-lärande. Lärare och personal får tillgång till en ständigt uppdaterad utbildningsresurs, för att dra maximal nytta av skolans investering i digital teknik.

Dokumentation av Skooler direkt i Skooler

I Skooler finns lathundar och dokumentation direkt i alla appar, i den så kallade Info-fliken. Där samlas guider, ”steg-för-steg”- instruktioner, tips och referenser. Lärare och elever får hjälp direkt och vårdnadshavare erbjuds stöd i hemmet.